De nieuwe arbowet: alles al geregeld voor 1 juli?

Geplaatst op 08-05-2018 door mark

Bij werkgevers en werknemers in Friesland bestaat nog veel onduidelijkheid over de nieuwe Arbowet. Dit blijkt uit een onderzoek van HRM Friesland en Set in. Op de Business Contactdagen van afgelopen maart vroegen we ruim dertig werkgevers en werknemers over de nieuwe Arbowet. De helft gaf aan nog niet te voldoen aan de nieuwe eisen op het gebied van verzuimbegeleiding, arbobeleid en preventie. Ondertussen nadert de deadline wel….

De nieuwe Arbowet: hoe zat het ook al weer?

Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbowet voor. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Dus ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nulurencontract en stagiaires. In juli 2017 trad de nieuwe arbowet in werking. De nieuwe wet moet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers vergroten. Ook preventie staat meer centraal.

Basiscontract

Tot 1 juli 2018 heb je als werkgever de tijd om alles te regelen. Maar ook om je werknemers over de nieuwe regelingen te informeren. Eén van de highlights in de vernieuwde Arbowet is het Basiscontract. Dit contract sluit je af met een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Hierin staan de rechten en plichten voor de werkgever, werknemers en de dienstverleners. Maar ook afspraken over het open spreekuur, de toegang tot de werkvloer en de second opinion.

Open spreekuur

In de vernieuwde Arbowet moet je als werkgever ervoor zorgen dat een werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Iedere werknemer krijgt het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken.

Adviesrol bedrijfsarts

In de vernieuwde Arbowet staat preventie meer centraal. Zo moet de bedrijfsarts de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbeleiding en niet alleen bijstand verleent. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

Elk bedrijf een preventiemedewerker

Naast de bedrijfsarts moet elk bedrijf ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Deze preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker vindt met instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging plaats.

Grotere medewerkersbetrokkenheid

Hiermee krijgt de OR ook meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR of betrokken medewerkers. Werknemers en arbodeskundigen kunnen beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Is jouw bedrijf arbowet-proof?

De vernieuwde Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Als werkgever heb je tot 1 juli de tijd om de contracten aan te passen en veranderingen door te voeren. Zeker weten of je arbowet-proof bent? Hulp nodig bij het opstellen van de nieuwe contracten? Schakel gerust één van onze adviseurs in voor een check.

Meer weten over ons onderzoek? Download hier het rapport